بایگانی برچسب ها: استفاده از کلوتوئید بعنوان منحنی اتصال

دانلود پروژه طرح منحني‌هاي كلوتوئيد

دانلود پروژه طرح منحني‌هاي كلوتوئيد

طرح منحني‌هاي كلوتوئيد فهرست مطالب : 1-مقدمه کلی 1-1 اجزای کلوتوئید 2-2 موارد استفاده از کلوتوئید 2- طرح 2-1 پیمایش مماسی 2-11 نقشه با مختصات پیمایش 2-12 نقشه بدون پیمایش 2-13 محاسبه مختصات نقاط تقاطع 2-14 محاسبه مختصات ایستگاه های پیمایش 2-15 محاسبه زوایای تقاطع و ساق های آنها در پیمایش مماسی 2-21 کلیات 2-23 استفاده از جدول اآ 2-3 استفاده از کلوتوئید بعنوان منحنی اتصال 2-31 نوع متقارن 2-32 نوع نا متقارن 2-4 کلوتوئید ترکیبی 2-41 کلوت...

ادامه مطلب