بایگانی برچسب ها: استفاده از کلوتوئید بعنوان منحنی اتصال

دانلود پروژه طرح منحنی‌های کلوتوئید

دانلود پروژه طرح منحنی‌های کلوتوئید

طرح منحنی‌های کلوتوئید فهرست مطالب : ۱-مقدمه کلی ۱-۱ اجزای کلوتوئید ۲-۲ موارد استفاده از کلوتوئید ۲- طرح ۲-۱ پیمایش مماسی ۲-۱۱ نقشه با مختصات پیمایش ۲-۱۲ نقشه بدون پیمایش ۲-۱۳ محاسبه مختصات نقاط تقاطع ۲-۱۴ محاسبه مختصات ایستگاه های پیمایش ۲-۱۵ محاسبه زوایای تقاطع و ساق های آنها در پیمایش مماسی ۲-۲۱ کلیات ۲-۲۳ استفاده از جدول اآ ۲-۳ استفاده از کلوتوئید بعنوان منحنی اتصال ۲-۳۱ نوع متقارن ۲-۳۲ نوع نا متقارن ۲-۴ کلوتوئید ترکیبی ۲-۴۱ ک...

ادامه مطلب