بایگانی برچسب ها: اسناد بین المللی حقوق بشر

دانلود پژوهش نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

دانلود پژوهش نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش ديوان بين المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر چکیده:    موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.    امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای مت...

ادامه مطلب