بایگانی برچسب ها: اسيلوسكوپ

دانلود مقاله اسیلوسکوپ

دانلود مقاله اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ(cros) فهرست مطالب اسیلوسکوپ فهرست مطالب اسیلوسکوپ(cros).. 1 احتیاط.. ۲ تنظیم اسیلوسکوپ.. ۲ وصل کردن اسیلوسکوپ.. ۳ بدست آوردن یک صفحه و یک نشانه غیر متحرک (ثابت)… ۴ اندازه گیری ولتاژ و پریود زمان… ۵ ولتاژ.. ۷ بر پایه زمانی (سانتیمتر/ زمان) وتنظیم کننده دستورات (فرمان ها).   ۸ کنترل (دستور) تقویت کننده  y. 9 کلیدAC/GND/DC.. 10 یک اسیلو سکوپ چه عملی انجام می‌دهد؟.. ۱۳ ا سیلوسکوپ.. ۲۲ اسیلوسکوپ یک دستگاه یا و سیله ی...

ادامه مطلب