بایگانی برچسب ها: اسيلوسكوپ

دانلود مقاله اسيلوسكوپ

دانلود مقاله اسيلوسكوپ

اسيلوسكوپ(cros) فهرست مطالب اسيلوسكوپ فهرست مطالب اسيلوسكوپ(cros).. 1 احتياط.. 2 تنظيم اسيلوسكوپ.. 2 وصل كردن اسيلوسكوپ.. 3 بدست آوردن يك صفحه و يك نشانه غير متحرك (ثابت)… 4 اندازه گيري ولتاژ و پريود زمان… 5 ولتاژ.. 7 بر پايه زماني (سانتيمتر/ زمان) وتنظيم كننده دستورات (فرمان ها).   8 كنترل (دستور) تقويت كننده  y. 9 كليدAC/GND/DC.. 10 يك اسيلو سكوپ چه عملي انجام مي‌دهد؟.. 13 ا سيلوسكوپ.. 22 اسيلوسكوپ يك دستگاه يا و سيله ي آزمايش...

ادامه مطلب