بایگانی برچسب ها: اشکال ضمانت در برات

دانلود پروژه ظهر نویسی مقررات و انواع آن

دانلود پروژه ظهر نویسی مقررات و انواع آن

ظهر نویسی مقررات و انواع آن فهرست مطالب تعریف و مفهوم ظهرنویسی آثار و احکام ظهر نویسی : انواع ظهر نویسی : تعریف و مفهوم ظهر نویسی آثار و احکام ظهر نویسی مسوولیت تضامنی عدم تاثیر ایرادات ۱ ـ ۲ ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات ۲ ـ ۲ ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات ۳ ـ ۲ ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن د ـ مقررات ماده ۳۰۷ ...

ادامه مطلب