بایگانی برچسب ها: اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین     مقدمه : شبکه قدرت همواره در معرض خطاهای گوناگونی قراردارد . از میان همه این خطاها احتمال وقوع خطای زمین بیشتر است . تقریبا بیش از ۹۵ درصد خطاهای شبکه از این نوع است. بنابراین حفاظت تجهیزات شبکه قدرت در برابر این نوع خطاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های حفاظت سیستم ها در برابر خطای زمین استفاده از رله های جریان زیاد است این روش که از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است هنوز هم جزو اصلی  ...

ادامه مطلب

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

اصول عملکرد رله های زمین     فهرست مطالب * فصل اول اصول عملکرد رله های زمین * خطاهای زمین ۲ * ۲-۱ اتصالات رله های زمین۵ * ۳-۱ انواع معمول رله های زمین۱۰ * ۱-۳-۱ رله های با مشخصه معکوس۱۰ * ۲-۳-۱ رله های زمان معین۱۲ * ۳-۳-۱ رله های IDMT 12 * ۴-۳-۱ رله های لحظه ای۱۳ * فصل دوم مطالعه رله های جهت دار زمین * ۱-۲ضرورت جهت دار بودن۱۵ * ۲-۲ هماهنگی رله های جهت دار۱۶ * ۳-۲ پلاریزه کردن رله های جهت دار۱۸ * ۱-۳-۲ پلاریزه کردن توسط جریان۱۹ * الف ...

ادامه مطلب