بایگانی برچسب ها: اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین     مقدمه : شبكه قدرت همواره در معرض خطاهاي گوناگوني قراردارد . از ميان همه اين خطاها احتمال وقوع خطاي زمين بيشتر است . تقريبا بيش از 95 درصد خطاهاي شبكه از اين نوع است. بنابراين حفاظت تجهيزات شبكه قدرت در برابر اين نوع خطاها از اهميت ويژه اي برخوردار است. يكي از روش هاي حفاظت سيستم ها در برابر خطاي زمين استفاده از رله هاي جريان زياد است اين روش كه از ديرباز مورد استفاده قرار مي گرفته است هنوز هم جزو اصلي...

ادامه مطلب

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

اصول عملکرد رله های زمین     فهرست مطالب * فصل اول اصول عملكرد رله هاي زمين * خطاهاي زمين 2 * 2-1 اتصالات رله هاي زمين5 * 3-1 انواع معمول رله هاي زمين10 * 1-3-1 رله هاي با مشخصه معكوس10 * 2-3-1 رله هاي زمان معين12 * 3-3-1 رله هاي IDMT 12 * 4-3-1 رله هاي لحظه اي13 * فصل دوم مطالعه رله هاي جهت دار زمين * 1-2ضرورت جهت دار بودن15 * 2-2 هماهنگي رله هاي جهت دار16 * 3-2 پلاريزه كردن رله هاي جهت دار18 * 1-3-2 پلاريزه كردن توسط جريان19 * الف...

ادامه مطلب