بایگانی برچسب ها: اصول و تئوري شناور سازي

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب    تصفیه فاضلاب    فهرست مطالب -۱- کلیات ۲-۱- انواع فاضلاب و خصوصیات آنها ۳-۱- سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق ۴-۱- جمعیت معادل آلودگی نوع آب میلیگرم در لیتر BOD5 ۵-۱- تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی ۲-۱ مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب ۱-۱-۲ اجزای فاضلاب ۲-۲-۲ آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب ۳-۱-۲ روشهای تجزیه ۴-۱-۲ یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی ۲-۲ مشخصه‏های فیزیکی   تعریف و کاربرد ...

ادامه مطلب