بایگانی برچسب ها: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه  ۱ فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه ۲ ۱-۱) تعاریف امنیت شبکه ۲ ۱-۲) مفاهیم امنیت شبکه ۴ ۱-۲-۱) منابع شبکه ۴ ۱-۲-۲) حمله ۶ ۱-۲-۳) تحلیل خطر ۷ ۱-۲-۴- سیاست امنیتی ۸ ۱-۲-۵- طرح امنیت شبکه ۱۱ ۱-۲-۶- نواحی امنیتی ۱۱ فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای ۱۳ ۲-۱) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری ۱۵ ۲-۲) وظیفه یک سرویس دهنده ۱۶ ۲-۳) سرویس های حیاتی و مورد نیاز ۱...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای  فهرست مطالب *  مقدمه * فصل یکم تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه * ۱-۱) تعاریف امنیت شبکه * ۱-۲) مفاهیم امنیت شبکه * ۱-۲-۱) منابع شبکه * ۱-۲-۲) حمله * ۱-۲-۳) تحلیل خطر * ۱-۲-۴- سیاست امنیتی * ۱-۲-۵- طرح امنیت شبکه * ۱-۲-۶- نواحی امنیتی * فصل دوم انواع حملات در شبکه های رایانه ای * ۲-۱) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری * ۲-۲) وظیفه یک سرویس دهنده * ۲-۳) سرویس های حیاتی و مورد نیاز * ۲...

ادامه مطلب