بایگانی برچسب ها: اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری

دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیک

فرهنگ و مدیریت استرا تژیک فهرست مطالب فرهنگ و مدیریت استراتژیك جایگاه مدیریت استراتژیك چرا فرهنگ؟ اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)  ب: بررسی محیط خارجی  الف: بررسی محیط داخلی تعیین چشم‌انداز كارآمد یا نقاط مطلوب توانمند سازی سازمان (ایجاد ظرفیت) استراتژی‌سازی تدوین برنامهٔ استراتژیك اجرای برنامه (آغاز عملیات) تعیین تاكتیك مدیریت ریسك استراتژیك سوانح و ریسك‌های وابسته به آن برای یك سازمان ریسك‌های واقعی و ریسكهای تجاری ر...

ادامه مطلب