بایگانی برچسب ها: اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي.pdf

پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی

پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی

پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکت...

ادامه مطلب