بایگانی برچسب ها: اعمال حقوقی صغیر

دانلود کارتحقیقی اعمال حقوقی صغیر

دانلود کارتحقیقی اعمال حقوقی صغیر

دانلود کارتحقیقی اعمال حقوقی صغیر مبحث اول : مفهوم صغير و رشيد صغير در حقوق اماميه : صغير را كسي مي دانند كه به سن بلوغ نرسيده و رشد نيافته و بلوغ و رشد را براي خارج شدن صغير از محجوريت لازم مي داند.بلوغ: زماني است كه قواي جسماني نمو نموده و براي توالد و تناسل مهيا شود . و امری طبيعي است . رشد: مرحله اي از زندگي كيفي انسان است كه با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههايي كه عقلاني نيست جلوگيري مي كند. تشخيص رشد ب...

ادامه مطلب