بایگانی برچسب ها: اقتصاد ايران و چين

دانلود مقاله اقتصاد ايران و چين

دانلود مقاله اقتصاد ايران و چين

اقتصاد ايران و چين فهرست مطالب نرخ تورم در ايران  1 درآمد ناخالص ملي 2 نرخ بيكاري 5 نرخ ارز 6 صادرات غيرنفتي 8 توزيع درآمد 11 فقر و فقرزدايي 13 دو معماي اقتصادي ايران 18 چشم انداز ده ساله اقتصاد ايران 21 پيوند با اقتصاد جهاني 23 رشد متعادل 24 اژدهاي بيدار، محرك اقتصاد جهان 25 نگاهي به شاخصهاي اقتصادي چين 25 عوامل موفقيت اقتصادي چين 28 آيا چين الگوي مناسبي براي ايران است 29 حركتي مداوم با جامعه جهاني  34 بررسي زواياي اقتصادي چين 35 چين پيون...

ادامه مطلب