بایگانی برچسب ها: الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم.doc

مقاله مسمومیت الکل و رابطه آن با ارتکاب جرائم

مقاله مسمومیت الکل و رابطه آن با ارتکاب جرائم

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم کلیات درباره مسمومیت ها بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی ...

ادامه مطلب