بایگانی برچسب ها: الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم.doc

مقاله مسموميت الكل و رابطه آن با ارتكاب جرائم

مقاله مسموميت الكل و رابطه آن با ارتكاب جرائم

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم كليات درباره مسموميت ها بعقيده پرفسور تار ديو استعمال سموم عملي است فير طبيعي و اگر جانيان احمقان و بي مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسموميت و علائم آن در علم طب وجود خارجي نداشت ولي بعقيده پرفسور بالتازا همانطور كه ضرب و جرح ضايعاتي توليد مي كند كه بدن بايد در مقابل آنها دفاع و ضايعه را مرمت نمايد در مسموميت نيز همين امر وجود دارد. بخصوص كه ميكروبها هم در بدن سمومي ترشح مي كنند و در مقابل هر يك بنحوي ...

ادامه مطلب