بایگانی برچسب ها: الگوريتمهای فراابتکاری

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس Analyzing Optimal Police Patrol Routes فهرست مطالب مقدمه. ۱ فصل اول. ۲ تعریف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۲ ۱-۱مقدمه. ۳ ۱-۲ تعریف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۳ ۱-۳ رویکرد حل مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۶ ۱-۴ الگوریتمهای فراابتکاری. ۶ ۱-۵ تعیین شرایط و مشخصات مساله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس  ۷ فصل دوم. ۱۲ مقدمه ای بر نگرش ژنتیک. ۱۲ ۲-۱ مقدمه. ۱۳ ۲-۲ الگو...

ادامه مطلب