بایگانی برچسب ها: الگوريتم‌هاي تكاملي

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس Analyzing Optimal Police Patrol Routes فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول. 2 تعريف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 2 1-1مقدمه. 3 1-2 تعريف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 3 1-3 رويکرد حل مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 6 1-4 الگوريتمهای فراابتکاری. 6 1-5 تعیین شرایط و مشخصات مساله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس  7 فصل دوم. 12 مقدمه ای بر نگرش ژنتيک. 12 2-1 مقدمه. 13 2-2 الگوريت...

ادامه مطلب