بایگانی برچسب ها: الگوريتم آموزش شبكة عصبي مصنوعي

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه فهرست مطالب کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه ساختار عمومی شبکه پیشنهادی : ـ الگورتیم پس انتشار خطا ـ انتخاب پارامترهای دبی رسوب ـ بکارگیری داده‌های صحرائی دبی رسوب ـ آموزش شبکه و ارزیابی نتایج ـ کالیبراسیون پارامترهای رسوب و دبی  مقایسه با مطالعات قبلی ـ ارزیابی مدل با بکارگیری داده‌های رسوب معلق نتیجه‌گیری مدل عصبی مورد استفاده نتایج مدل عصبی و مقایسه آن با رو...

ادامه مطلب