بایگانی برچسب ها: الگوريتم آموزش شبكة عصبي مصنوعي

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه فهرست مطالب كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه ساختار عمومي شبكه پيشنهادي : ـ الگورتيم پس انتشار خطا ـ انتخاب پارامترهاي دبي رسوب ـ بكارگيري داده‌هاي صحرائي دبي رسوب ـ آموزش شبكه و ارزيابي نتايج ـ كاليبراسيون پارامترهاي رسوب و دبي  مقايسه با مطالعات قبلي ـ ارزيابي مدل با بكارگيري داده‌هاي رسوب معلق نتيجه‌گيري مدل عصبي مورد استفاده نتايج مدل عصبي و مقايسه آن با رو...

ادامه مطلب