بایگانی برچسب ها: الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

دانلود مقاله الگوهای پیوند گرای استدلال اجتماعی و رفتار اجتماعی

دانلود مقاله الگوهای پیوند گرای استدلال اجتماعی و رفتار اجتماعی

الگوهای پیوند گرای استدلال اجتماعی و رفتار اجتماعی جدول مطالب درک شخصی و اطلاعات موجود در زمینه احساس و درک ۱- درک کردن مردم، مکانیسم وابستگی Paul Thagard & Zira kunda ۲- تلاشی پویا برای ساخت معنی، نوعی فعالیت تعاملی و مدل رقابتی درک اجتماعی Stephen J. Read & Lynn C. Miller تصور قالبی و دسته بندی اجتماعی ۳- محرک های شکل گیری برداشت های گروهی: ساخت مدلی از یادگیری مقوله‌های شکل گرفته بر پایه رفتارهای اجتماعی . Yoshihisakashi...

ادامه مطلب