بایگانی برچسب ها: الگوي توسعه گردشگري

دانلود پروژه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

دانلود پروژه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان فهرست مطالب عهد باستان : 6 رنسانس : 8 سفر وجهانگردي در دوران اسكندر : 11 جدول 1-2: آمار ورودي جهانگردان خارجي 15 3-1-2-  بررسي ديدگاهها : 17 الف – ديدگاه جهانگردان پيشين : 17 ب – ديدگاه جهانگردان كنوني : 22 ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران : 24 د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي : 28 2-2- مفاهيم جهانگردي : 30 جهانگرد : 30 نمودار 1-2 طبقه بندي ديداركنندگان . 32 نمودار 1-2: طبقه بندي گردشگران 33 نمودا...

ادامه مطلب