بایگانی برچسب ها: الگوي توسعه گردشگري

دانلود پروژه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

دانلود پروژه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان فهرست مطالب عهد باستان : ۶ رنسانس : ۸ سفر وجهانگردی در دوران اسکندر : ۱۱ جدول ۱-۲: آمار ورودی جهانگردان خارجی ۱۵ ۳-۱-۲-  بررسی دیدگاهها : ۱۷ الف – دیدگاه جهانگردان پیشین : ۱۷ ب – دیدگاه جهانگردان کنونی : ۲۲ ج- دیدگاه کارشناسان جهانگردی در ایران : ۲۴ د – دیدگاه اسلام در زمینه سفر و جهانگردی : ۲۸ ۲-۲- مفاهیم جهانگردی : ۳۰ جهانگرد : ۳۰ نمودار ۱-۲ طبقه بندی دیدارکنندگان . ۳۲ نمودار ۱-۲: طبقه بندی گردشگران ۳۳ نمو...

ادامه مطلب