بایگانی برچسب ها: امتناع شوهر از انجام ساير وظايف زوجيت

دانلود مقاله طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن

دانلود مقاله طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن

طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن فهرست مطالب ۱- حدود اختیار مرد در امر طلاق ۲- طلاق بدرخواست زن و حکم دادگاه الف – طلاق زوجه غایب مفقودالاثر ب – عجز و امتناع شوهر از انفاق ج – امتناع شوهر از انجام سایر وظایف زوجیت د- عسر وحرج زن مبنای فقهی عسروحرج برای درخواست طلاق الف – طبیعت طلاق در مورد غایب مفقودالاثر ب – ماهیت طلاق حاکم در مورد ترک انفاق وعسرو حرج منابع: حدود اختیار مرد در امر طلاق با توجه به...

ادامه مطلب