بایگانی برچسب ها: امكانات و محدوديتهاي كالبدي

دانلود پروژه شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

دانلود پروژه شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت فهرست فصل اول : 8 مقدمه 8 1 ـ 1 ـ اوقات فراغت 11 نظريات مرتبط با فراغت 13 اهداف گذران فراغت 14 ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي 16 كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 17 فراغت و تفريح در دين 19 ابعاد اقتصادي گذران فراغت 20 تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت 21 تقسيم بندي وقت آزاد 23 نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي 24 تأثير اوقات فراغت در معماري 27 جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت 28 سابقه برنامه ريز...

ادامه مطلب