بایگانی برچسب ها: انتقال برق در بازار برق

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

دانلود پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق فهرست مطالب فصل اول – مقدمه         1 فصل دوم – ساختار بازار        5 2-1- اهداف در عملكرد به شيوة بازار      6 2-2- مدل هاي بازار برق       6 2-3- ساختار بازار        7 2-4- انواع بازار برق        11 فصل سوم – معاني PTR , FTR        13 3-1- دلايل اسفاده از حقوق انتقال      14 3-2- حقوق انتقال فيزيكي       15 3-3- حقوق انتقال مالي       16 فصل چهارم  – طراحي بازار انتقال  ...

ادامه مطلب