بایگانی برچسب ها: انتقال مال غیر و آثار آن.pdf

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر انتقال مال غیر چکیده جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شو...

ادامه مطلب