بایگانی برچسب ها: انحراف كارائي سربار ثابت

دانلود مقاله هزینه یابی استاندارد

دانلود مقاله هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد فهرست مطالب هزينه يا بي استاندارد. 1 سيستم هزينه يابي واقعي.. 1 سيستم هزينه يابي استاندارد. 1 سيستم حسابداري مديريت.. 2 اهداف هزينه يابي استاندارد. 3 دلايل انحراف از استاندارد4 بررسي نقاط ضعف و قوت.. 5 انحراف هزينه مواد. 6 انحراف مصرف مواد. 9 انحراف نرخ مواد. 9 انحراف هزينه دستمزد مستقيم. 10 انحراف هزينه دستمزد. 10 انحراف كارائي دستمزد. 11 انحراف نرخ دستمزد. 12 انحراف هزينه سربار ساخت.. 12 تفكيك هزينه سربار. 14 سرب...

ادامه مطلب