بایگانی برچسب ها: انحراف كارائي سربار ثابت

دانلود مقاله هزینه یابی استاندارد

دانلود مقاله هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد فهرست مطالب هزینه یا بی استاندارد. ۱ سیستم هزینه یابی واقعی.. ۱ سیستم هزینه یابی استاندارد. ۱ سیستم حسابداری مدیریت.. ۲ اهداف هزینه یابی استاندارد. ۳ دلایل انحراف از استاندارد۴ بررسی نقاط ضعف و قوت.. ۵ انحراف هزینه مواد. ۶ انحراف مصرف مواد. ۹ انحراف نرخ مواد. ۹ انحراف هزینه دستمزد مستقیم. ۱۰ انحراف هزینه دستمزد. ۱۰ انحراف کارائی دستمزد. ۱۱ انحراف نرخ دستمزد. ۱۲ انحراف هزینه سربار ساخت.. ۱۲ تفکیک هزینه سربار. ۱۴ سربار متغیر...

ادامه مطلب