بایگانی برچسب ها: اندازه گيري عملكرد سازمانها

دانلود مقاله اندازه گيري عملكرد سازمانها

دانلود مقاله اندازه گيري عملكرد سازمانها

اندازه گيري عملكرد سازمانها ( با استفاده از مدل تعالي كانجي) چكيده تعالي کسب و کار بر رضايتمندي همزمان ذينفعان کليدي سازمان و ضرورت اندازه گيري عملکرد سازماني بر مبناي عوامل بحراني موفقيت تاکيد دارد. در اين مقاله چارچوبي متمايز با ساير الگوهاي متداول در اندازه گيري عملکرد تحت عنوان سيستم اندازه گيري تعالي کسب و کار کانجي”KBEMS”(1) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين مدل، امکان تمرکز چند بعدي روي شاخصهاي متفاوت مورد نظر ذينفعان دا...

ادامه مطلب