بایگانی برچسب ها: انرژی روشنایی

دانلود مقاله اهمیت انرژی روشنایی

دانلود مقاله اهمیت انرژی روشنایی

فهرست مطالب روشنایی ۳ تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی ۳ منابع نور ۷ ۱-۱- ساختمان عمومی لامپهای رشته دار ۹ ۱-۲- ساختمان رشته: ۹ ۳-۱- شیشه یا  حباب لامپ: ۱۰ ۱-۴- سرپیچ لامپها: ۱۰ ۱-۵- گاز داخل پمپ: ۱۱ ۱-۶- مشخصات لامپهای رشته ای ۱۱ ۱-۷- انواع لامپهای رشته دار: ۱۱ ۲- لامپهای بخارجیوه: ۱۲ ۲-۱- ساختمان عمومی لامپهای بخارجیوه: ۱۲ برق رسانی به سیستم تهویه (فن کوئل): ۲۵ کابل و کابل کشی ۲۷ مقدمه ۲۷ جدول باردهی و جریان مجاز کابل ها ۲۹ انتخاب مق...

ادامه مطلب