بایگانی برچسب ها: انصراف از حسابرسي

دانلود پروژه حسابرسی

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی فهرست مطالب بخش اول- تاريخچه حسارسي در ايران تاريخچه حسابرسي در ايران بخش دوم- معرفي حسابرسي تعريف حسابرسي انواع شركتها و مؤسسات مشمول رسيدگي توسط مؤسساتحسابرسي هدف حسابرسي بخش سوم هدف از تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران چارت هدف تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران اركان جامعه حسابداران رسمي‌ نمودار سازماني جامعه حسابداران رسمي ايران الف ) شوراي عالي جامعه حسابداران ايران ب) هيأت مديره كارگروههاي تخصصي جامعه حسابداران رسمي اير...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

حسابرسی در ایران فهرست مطالب بخش اول- تاريخچه حسارسي در ايران 1 تاريخچه حسابرسي در ايران 1 بخش دوم- معرفي حسابرسي 7 تعريف حسابرسي 9 انواع شركتها و مؤسسات مشمول رسيدگي توسط مؤسسات حسابرسي 9 هدف حسابرسي 11 بخش سوم- جامعه حسابداران رسمي ايران 13 هدف از تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران 15 چارت هدف تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران 16 اركان جامعه حسابداران رسمي‌ 17 نمودار سازماني جامعه حسابداران رسمي ايران 18 الف ) شوراي عالي جامعه حسابد...

ادامه مطلب