بایگانی برچسب ها: انصراف از حسابرسي

دانلود پروژه حسابرسی

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی فهرست مطالب بخش اول- تاریخچه حسارسی در ایران تاریخچه حسابرسی در ایران بخش دوم- معرفی حسابرسی تعریف حسابرسی انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسساتحسابرسی هدف حسابرسی بخش سوم هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ارکان جامعه حسابداران رسمی‌ نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایران ب) هیأت مدیره کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

دانلود پروژه حسابرسی در ایران

حسابرسی در ایران فهرست مطالب بخش اول- تاریخچه حسارسی در ایران ۱ تاریخچه حسابرسی در ایران ۱ بخش دوم- معرفی حسابرسی ۷ تعریف حسابرسی ۹ انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسسات حسابرسی ۹ هدف حسابرسی ۱۱ بخش سوم- جامعه حسابداران رسمی ایران ۱۳ هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ۱۵ چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ۱۶ ارکان جامعه حسابداران رسمی‌ ۱۷ نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران ۱۸ الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایرا...

ادامه مطلب