بایگانی برچسب ها: انفور ماتيك و تله ماتيك

دانلود مقاله دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

دانلود مقاله دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک طلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقه احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد . در امور تجاری ا ز جمله امتیازاتی که برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستکه به تقلیل حجم مدارک مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اکنون دیگر دراین باب تردید ی و...

ادامه مطلب