بایگانی برچسب ها: انواع ارتباطات ATM

دانلود مقاله شبکه های ATM

دانلود مقاله شبکه های ATM

شبکه های ATM فهرست مطالب: مقدمه ای در ارتباط با به وجود آمدن پروتکل ATM ۱- ۱مفهوم ATM و شبکه های مبتنی بر ATM ۲- ۱مفهوم ATM ۳-۱که های مبتنی بر ATM ۴-۱اجزای ساختار شبکه ATM و مشخصات آن ۵-۱دورنمای ATM ۶-۱فرمت سلول ATM ۱-۶-۱عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER) ۲-۶-۱عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER) ۷-۱مقایسه پکت ATM با پکت IP4 وIP6 ۸-۱انواع روشهای انتقال  اطلاعات ۹-۱مقایسه شبکه ATM با اترنت گیگا بیت ۱۰-۱شبکه های اتصال گرا ۱۱-۱اتصالات منطقی ATM ...

ادامه مطلب