بایگانی برچسب ها: انواع جرايم ارتكابي

دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز

دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز

کارتحقیقی حفاري غير مجاز کارتحقیقی حفاري غير مجاز مقصود از ميراث فرهنگي، تاريخي كه بازگو كننده ي پيام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سير و حركت انسان در طول تاريخ و گوياي پيشرفت سبك، مصداق و اسوه هاي تاريخي و فرهنگي در ميان هر قوم و ملتي مي باشد و شاهد زنده و گوياي سنن باستاني در عصر حاضر و آثاري است كه متبلور كننده ي فرهنگ و نظام ارزشي و اعتقادات يك جامعه در طول تاريخ مي باشد. لذا به واسطه ي قرارداشتن آثار تاريخي و فرهنگي و در معرض خطر...

ادامه مطلب