بایگانی برچسب ها: انواع شكنجه ها و مجازات

دانلود رایگان مقاله شکنجه و مجازات

دانلود رایگان مقاله شکنجه و مجازات

دانلود رایگان مقاله شکنجه و مجازات   مقدمه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و هم...

ادامه مطلب