بایگانی برچسب ها: اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

آموزش وپرورش پیش ازدبستان محبوب من، از خواب برخیز چرا که روحم در آن سوی دریاهای هراس آور تو را  می خواند  و نفسم بالهایش را بر فراز امواج کف آلود و خشمگین به سوی تو گسترده است. برخیز! که از حرکت باز ایستاده ای و آرامش غوغای سُم اسبان را از کار انداخته  و گام های رهگذران از حرکت باز مانده اند. و خواب جانهای انسان را در آغوش گرفته و تنها من بیدار مانده ام چرا که هرگاه مرا غرقه سازد، شوق مرا بیرون می آورد. و هرگاه موانع مرا از تو دور سازند، محبت مر...

ادامه مطلب