بایگانی برچسب ها: اهداف مدیریت مشارکتی.ppt

دانلود مقاله مدیریت مشارکتی سازمان

دانلود مقاله مدیریت مشارکتی سازمان

دانلود مقاله مدیریت مشارکتی سازمان مقدمه : اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشار...

ادامه مطلب