بایگانی برچسب ها: اهداي گامت و حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۶ فصل اول  : تعاریف و کلیات ۹ شرایط صاحبان جنین ۱۴ تشریفات اهداء جنین ۱۵ الف) دیدگاه عرفی ۳۱ الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۱ ۳) اعتبار اماره فراش ۸۰ ۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۴ الف – اهلیت تمتع ۱۰۶ ۱-۲ در حالت اهدای جنین ۱۲۲ ۱) مفهوم حضانت ۱۲۸ ۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت ۱۳۱ ۳) ماهیت حقوقی حضانت ۱۳۲ ۱) اهدای گامت ۱۴۲ – صغیر ۱۴۵ ۴- الزام به نفقه (انفا...

ادامه مطلب