بایگانی برچسب ها: اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۶ فصل اول  : تعاریف و کلیات ۹ شرایط صاحبان جنین ۱۴ تشریفات اهداء جنین ۱۵ الف) دیدگاه عرفی ۳۱ الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۱ ۳) اعتبار اماره فراش ۸۰ ۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۴ الف – اهلیت تمتع ۱۰۶ ۱-۲ در حالت اهدای جنین ۱۲۲ ۱) مفهوم حضانت ۱۲۸ ۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت ۱۳۱ ۳) ماهیت حقوقی حضانت ۱۳۲ ۱) اهدای گامت ۱۴۲ – صغیر ۱۴۵ ۴- الزام به نفقه (انفا...

ادامه مطلب