بایگانی برچسب ها: اهميت دادن به تكاليف و كار

دانلود مقاله یادگیری

دانلود مقاله یادگیری

یادگیری فهرست مطالب مقدمه. 1 مفهوم فرآيند. 4 مفهوم تغيير. 4 مفهوم نسبتاً پايدار. 4 مفهوم رفتار بالقوه. 5 مفهوم تجربه. 5 تفاوت يادگيري و عملكرد. 6 قوانين يادگيري.. 7 عوامل موثر در يادگيري.. 9 دانش‌آموزان در چه شرايطي بهتر درس مي‌خوانند؟. 15 مشاركت.. 15 اهميت دادن به تكاليف و كار. 18 رعايت مقررات و بكار بستن آنها 19 نوآوري آموزشي.. 19 معلم فكور. 20 نقش معلم در مديريت رفتار دانش‌آموزان24 منابع26 مقدمه هركس دانش آموزش و آن را بكار برد و براي خد...

ادامه مطلب