بایگانی برچسب ها: اهميت دادن به تكاليف و كار

دانلود مقاله یادگیری

دانلود مقاله یادگیری

یادگیری فهرست مطالب مقدمه. ۱ مفهوم فرآیند. ۴ مفهوم تغییر. ۴ مفهوم نسبتاً پایدار. ۴ مفهوم رفتار بالقوه. ۵ مفهوم تجربه. ۵ تفاوت یادگیری و عملکرد. ۶ قوانین یادگیری.. ۷ عوامل موثر در یادگیری.. ۹ دانش‌آموزان در چه شرایطی بهتر درس می‌خوانند؟. ۱۵ مشارکت.. ۱۵ اهمیت دادن به تکالیف و کار. ۱۸ رعایت مقررات و بکار بستن آنها ۱۹ نوآوری آموزشی.. ۱۹ معلم فکور. ۲۰ نقش معلم در مدیریت رفتار دانش‌آموزان۲۴ منابع۲۶ مقدمه هرکس دانش آموزش و آن را بکار برد و برای...

ادامه مطلب