بایگانی برچسب ها: اولين مدل دقيق سلول عصبي

مقاله طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان

مقاله طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ بیان مسأله ۴ ۱-۲ سوال‌های تحقیق ۷ ۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۷ ۱-۴ اهداف تحقیق ۸ ۱-۵ فرضیات تحقیق ۹ ۱-۶ چارچوب نظری تحقیق ۱۰ ۱-۷ متغیرهای پژوهشی ۱۲ ۱-۸ سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) ۱۳ ۱-۹ کاربردهای تحقیق ۱۵ ۱-۱۰ نوع روش تحقیق ۱۶ ۱-۱۱ محدوده تحقیق ۱۶ ۱-۱۲ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۱۷ ۱-۱۳ ابزار گردآوری ...

ادامه مطلب