بایگانی برچسب ها: اولين مدل دقيق سلول عصبي

مقاله طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان

مقاله طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی فهرست مطالب فصل اول كليات تحقيق 1 مقدمه 2 1-1 بيان مسأله 4 1-2 سوال‌هاي تحقيق 7 1-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 7 1-4 اهداف تحقيق 8 1-5 فرضيات تحقيق 9 1-6 چارچوب نظري تحقيق 10 1-7 متغيرهاي پژوهشي 12 1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق) 13 1-9 كاربردهاي تحقيق 15 1-10 نوع روش تحقيق 16 1-11 محدوده تحقيق 16 1-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 17 1-13 ابزار گر...

ادامه مطلب