بایگانی برچسب ها: ايجاد آثار تصرف در املاك غير

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن فهرست مطالب چکیده مقدمه اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر الف- تعریف و ارکان ب- قلمرو معامله فضولی ج- آثار حقوقی معامله فضولی انتقال مال غیر الف- رکن مادی جرم ۱- فعل مرتکب ۲- موضوع جرم ۳- تعلق مال به غیر ۴- نتیجه جرم ب- رکن معنوی ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری غصب الف- ارکان غصب ۱- استیلا ۲- عدوانی بودن استیلا ۳- مغصوب : ح...

ادامه مطلب