بایگانی برچسب ها: ايراد عدم اثر قانوني دعوا

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع ت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی فهرست ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – کلیات ۴ بخش اول – مقدمه ۴ بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن ۶ بند اول – ایراد چیست ۶ بند دوم – انواع ایراد ۸ بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی ۱۱ بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات ۱۲ بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید ۱۳ بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است ۱۶ بند سوم – آثار طرح ایراد ۱۹ بند چهارم – اثر پذ...

ادامه مطلب