بایگانی برچسب ها: ايوان شمال شرقي مسجد حكيم

دانلود پروژه مسجد حکیم اصفهان

دانلود پروژه مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان فهرست مطالب پیشگفتار: ۱ مقدمه: ۲ مسجد جامع جور جیر ۶ نام و کنیه و لقب صاحب ۷ مدفن صاحب ۷ صحن بزرگ (فضای داخلی ) ۸ سر در شمالی مسجد حکیم ۱۱ سر در شرقی مسجد حکیم ۱۵ سر در غربی مسجد حکیم ۱۷ شبستان زیر گنبد ۱۹ شبستان جنوب شرقی ۲۳ شبستان جنوب غربی ۲۵ شبستان زمستانی ۲۷ محراب شبستان زیر گنبد ۲۹ منبر ۳۳ محراب شبستان شرقی زیر گنبد ۳۵ محراب شبستان غربی زیر گنبد ۳۷ محراب شبستان زمستانی ۳۹ ایوان شمالی مسجد حکیم ۴۰ ایوان جنوبی مسج...

ادامه مطلب