بایگانی برچسب ها: ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه و عابرین فهرست مطالب مقدمه: 8 تحليل گذرگاههاي عابر پياده در حواشي ميدان: 12 استفاده از شاخصهاي تركيبي موجود 19 بحث تفصيلي درخصوص نيازهاي مربوط به احداث گذرگاه غيرهمسطح: 25 نتيجه گيري: 28 تحليل جريان ترافيك وسائط نقليه به منظور ارزيابي عملكرد وضعيت موجود: 30 مبدا و مقصد سفرها: 31 محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت موجود: 41 محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت طراحي: 43 شيوه جمع آوري آبهاي س...

ادامه مطلب