بایگانی برچسب ها: ایدومتری

دانلود مقاله ایدومتری

دانلود مقاله ایدومتری

ایدومتری فهرست مطالب 1. مقدمه 2. شنوايي سنجي 3. شنوايي سنجي با صداي خالص 4. اديوگرام 5. محاسبه ميزان کاهش شنوايي 6. شنوايي سنجي گفتاري 7. توانايي تفکيک گفتار 8. تمپانومتري 9. آزمون بلع (Swallow test) شنوايي سنجي در کودکان و شيرخواران چشم انداز بحث تاريخچه ي روش هاي تربيت شنوايي برنامه تربيت شنوايي او شامل 4 مرحله اصلي است: مخملک وتاثير آن بر شنوايي آشنايي با آموزش مهارت هاي شنوايي مجاري نيم حلقوي کيسه اوتريکول و ساکول مجراي حلزوني غش...

ادامه مطلب