بایگانی برچسب ها: ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

isolation,expression,and characterrization of a 13-hydroperoxide from olive fruit relaited to the biosynthesis of the main virgin olive oil aroma compounds. ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هید رو پراکسد 13 که در روغن زیتون اصل و ترکیبات آرومای آن یافت می شود .یک کروموزوم کامل کد بندی شده هیدروپر اکسید شامل تمامی اطلاعات ژنهای  خاص آن گیاه است و از میزان آمینو اسید موجود در آن، توالی ژنی گیاه نیز قابل رد یابی است .آنالیز های ژنتیکی نشا...

ادامه مطلب