بایگانی برچسب ها: ایمنی در برق گرفتگی

دانلود پروژه ایمنی در برق

دانلود پروژه ایمنی در برق

ایمنی در برق فهرست مطالب: مقدمه. تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی۱ تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی۲  اتصال زمین و مقاومت آن۳ انواع الکترود های زمین ۴ روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی ۵ رفع خطر برق گرفتگی ۶ تدابیر ایمنی هنگام کار با برق فشار ضعیف و قوی ۷ تدابیر ایمنی هنگام کار با جر ثقیل ها ، برجهای با لا بر و نردبان های سیّار تدابیر ایمنی کار با دستگاه های برقی در بلندی ۹ حریق های الکتریکی۱۰ کمک های اولیه در مقابل برق...

ادامه مطلب