بایگانی برچسب ها: بارکدخوانهای سیار بی سیم

دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

دانلود پروژه انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ فهرست مطالب * مقدمه * چکیده٢     * فصل ١آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار٣     * ١-١نوارهای مغناطیس ۴     * ٢-١شناسایی نوری الفبا۴     * ٣-١فرکانس رادیوی ۵     * ۴-١تشخیص صوت ۶     * ۵-١بینایی مصنوعی۶     * ۶-١کارتهای هوشمند ٧     * ٧-١بارکد ٧     * ٨-١برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار٨ * فصل٢بارکد٩ * ١-٢تعریف بارکد٩ * ٢-٢تاریخچه بارکد٩ * ٣-٢ضرورت استفاده از بارکد ١٢ *  ١-٣-٢ سیستم بارک...

ادامه مطلب