بایگانی برچسب ها: بازاريابي در بازرگاني پيش رفته

مقاله بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي

مقاله بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي

بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را “صنعت” ميخوانند. بيمه باعث شكوفايي اقتصادي شده و با اشكال متنوعش موجب مي شود تا بيمه گذاران و بيمه شدگان بتوانند به راحتي و با اطمينان گام بردارند. در اين ميان نفعي كه بيمه براي اقشار آسيب پذير دارد بسيار درخور توجه است ولي متأسفانه غالب...

ادامه مطلب