بایگانی برچسب ها: بازداشت موقت و موارد آن.doc

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن

بازداشت موقت و موارد آن در قوانین ایران چکیده از بین تمامی قرارهای تأمین در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بازداشت موقت ، شدید ترین آنها می باشد ؛ زیرا موجب سلب آزادی متهم می شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می آورد . پیچیدگی وحساس بودن این قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب کرده ودر رابطه با به کارگیری هرچه بهتر این قاعده ،آراء و نظراتی را ارائه دهند که می بایست بین آنها قائل به تفکیک شد. این قرار ...

ادامه مطلب