بایگانی برچسب ها: بازداشت موقت و موارد آن.pdf

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن

دانلود مقاله بازداشت موقت و موارد آن

بازداشت موقت و موارد آن در قوانین ایران چكيده از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد . پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قر...

ادامه مطلب