بایگانی برچسب ها: باغ فین کاشان

دانلود مقاله باغ فین کاشان

دانلود مقاله باغ فین کاشان

باغ فین کاشان فهرست مطالب : موقعیت باغ فین کاشان۲ تاریخچه باغ فین کاشان ۳٫ سابقه تاریخ باغ فین۴ وضع کنونی باغشاه ۸ معرفی و شکل گیری باغشاه فین ۱۰ سر درب ، دیوار و برج ها ۲۱ چشمه سلیمانیه ۲۳ شتر گلوی عباسی ۲۵ شتر گلوی فتحعلیشاهی۲۷ اندرونی کریم خانی و اتاق شاه نشین ۲۸ حمام ها۲۸ فهرست نقشه ها: شبکه های دسترسی در وضع موجود ۳۳ تراکم بناهای محوطه بنا۳۴ سایت پلان۳۵ عناصر شاخص باغ فین ۳۶ قدمت ابنیه۳۷ بررسی کاربری های موجود ۳۸ یازشناسی کاریری های و...

ادامه مطلب