بایگانی برچسب ها: باغ فین کاشان

دانلود مقاله باغ فین کاشان

دانلود مقاله باغ فین کاشان

باغ فین کاشان فهرست مطالب : موقعیت باغ فین کاشان2 تاریخچه باغ فین کاشان 3. سابقه تاریخ باغ فین4 وضع کنونی باغشاه 8 معرفی و شکل گیری باغشاه فین 10 سر درب ، دیوار و برج ها 21 چشمه سلیمانیه 23 شتر گلوی عباسی 25 شتر گلوی فتحعلیشاهی27 اندرونی کریم خانی و اتاق شاه نشین 28 حمام ها28 فهرست نقشه ها: شبکه های دسترسی در وضع موجود 33 تراكم بناهای محوطه بنا34 سایت پلان35 عناصر شاخص باغ فین 36 قدمت ابنیه37 بررسی کاربری های موجود 38 یازشناسی کاریری ها...

ادامه مطلب