بایگانی برچسب ها: بالكن و نحوه استفاده از آن

دانلود مقاله معماري اسلامي درب وپنجره هاي سنتی

دانلود مقاله معماري اسلامي درب وپنجره هاي سنتی

آشنايي با معماري اسلامي درب وپنجره هاي سنتی فهرست مطالب   برخي از عناصر                  1 –  در 1- 1  كوبه و حلقه 1- 2  آستانه 1- 3 سكو 1- 4 سر در 1- 5 در و پنجره در معماري ايران 1- 6 اجزاء در 1- 7 روزن 1- 8 جامخانه 1- 9 شباك 1- 10 فخر و مدين 1-11 دار آفرين 1-12 ارسي 1- 13 اندازه در و پنجره 2 – پنجره 2- 1 در  –  پنجره 2-2  پنجره ارسي 2- 3 عناصر پيرامون پنجره 2- 4 بالكن و نحوه استفاده از آن  برخي از عناص...

ادامه مطلب