بایگانی برچسب ها: بالكن و نحوه استفاده از آن

دانلود مقاله معماری اسلامی درب وپنجره های سنتی

دانلود مقاله معماری اسلامی درب وپنجره های سنتی

آشنایی با معماری اسلامی درب وپنجره های سنتی فهرست مطالب   برخی از عناصر                  ۱ –  در ۱- ۱  کوبه و حلقه ۱- ۲  آستانه ۱- ۳ سکو ۱- ۴ سر در ۱- ۵ در و پنجره در معماری ایران ۱- ۶ اجزاء در ۱- ۷ روزن ۱- ۸ جامخانه ۱- ۹ شباک ۱- ۱۰ فخر و مدین ۱-۱۱ دار آفرین ۱-۱۲ ارسی ۱- ۱۳ اندازه در و پنجره ۲ – پنجره ۲- ۱ در  –  پنجره ۲-۲  پنجره ارسی ۲- ۳ عناصر پیرامون پنجره ۲- ۴ بالکن و نحوه استفاده از آن  برخی از عناصر ...

ادامه مطلب