بایگانی برچسب ها: بانکداری اسلامی

دانلود پروژه بانکداری

دانلود پروژه بانکداری

بانکداری فهرست مطالب عملیات بانکداری و اصول  مدیریت بانک… ۳ راههای تجهیز منابع توسط یک بانک تجاری.. ۳ راههای  تخصیص منابع مالی.. ۳ اتاق پایاپای.. ۶ تغییر در حجم پول از طریق خلق پول تو سط بانکها با فروض مختلف: ۷ بانکداری بدون ربا ۹ مدیریت بانک بر اساس سه اصل  «منفعت، نقدینگی، امنیت ». ۱۲ نرخ بهره، توجیهات اقتصادی و پیامدهای.. ۱۴ توجیهات اقتصادی نرخ بهره و اشکالات وارده. ۱۴ بهره، سهم سرمایه نقدی از تولید. ۱۴ بهره به عنوان پاداش ...

ادامه مطلب