بایگانی برچسب ها: بانک اطلاعاتی VIEW

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW

دانلود مقاله بانک اطلاعاتی VIEW جداول اولیه و ارائه شده ، جداول مبنا (base table)  نامیده می شوند . جدولی که توسط بعضی از عبارات رابطه ای از این جداول مبنا بدست می آید ، جدول مشتق شده (driven) نامیده می شود . بنابراین طبق تعریف ، جداول مبنا دارای وجود و موجودیت مستقل بوده (independent existence) درحالی که جداول مشتق دارای این تعریف نیستند ( جداول مشتق متکی به جداول مبنا هستند ) . بنابراین مشاهده می شود که یک جدول مشتق دقیقا جدولی است که برحس...

ادامه مطلب